Khanna nombor hubungan forex

Kajian ini perlu dijalankan pada masa yang sesuai selepas pelaksanaan perubahan atau penambahbaikan, seperti yang diputuskan oleh Jawatankuasa. Pematuhan Etika dan Perundangan Menetapkan, mengkaji dan mengemas kini secara berkala Tatakelakuan dan memastikan pihak pengurusan telah menubuhkan sistem untuk menguatkuasakan Kod ini.

Kelulusan atau mana-mana pengubahsuaian transaksi yang dibuat oleh syarikat itu dengan pihak berkaitan; Pengawasan pinjaman antara korporat dan pelaburan; Penilaian terhadap akujanji atau aset syarikat, di mana perlu; Penilaian terhadap kawalan kewangan dalaman dan sistem pengurusan risiko. Mengkaji, dengan pihak pengurusan, penyata kewangan suku tahunan sebelum dikemukakan kepada lembaga untuk kelulusan Semakan Pengurusan perbincangan dan analisis keadaan kewangan dan hasil operasi.


Beliau adalah ahli SIAT persatuan penganalisis teknikal Itali yang mana beliau memberikan ceramah dan duduk di dalam Lembaga Pengarah. Mengkaji, dengan pihak pengurusan, penyata kewangan suku tahunan sebelum dikemukakan kepada lembaga untuk kelulusan Semakan Pengurusan perbincangan dan analisis keadaan kewangan dan hasil operasi. Kelulusan atau mana-mana pengubahsuaian transaksi yang dibuat oleh syarikat itu dengan pihak berkaitan; Pengawasan pinjaman antara korporat dan pelaburan; Penilaian terhadap akujanji atau aset syarikat, di mana perlu; Penilaian terhadap kawalan kewangan dalaman dan sistem pengurusan risiko, khanna forex contact number. Fungsi lain RBI mengekalkan semua akaun perbankan saudagar untuk bank negeri dan pusat. State Bank of India 2. Stewart Richardson mempunyai lebih dari 25 tahun pengalaman dalam mengurus dana makro global dan akaun kedua-duanya berdasarkan dasar budi bicara dan nasihat. Mengkaji laporan dalaman tetap kepada pihak pengurusan yang disediakan oleh jabatan audit dalaman dan khanna forex contact number tindak balas, khanna forex contact number, termasuk yang berkaitan dengan kelemahan kawalan dalaman. Aliran arahan berikut digunakan dalam struktur ini. Sangat mengesyorkan orang-orang ini!

Semak semula fungsi mekanisme Whistle Blower. Semak laporan daripada pegawai pematuhan Bank. Kelulusan pelantikan CFO selepas menilai kelayakan, pengalaman dan latar belakang, dll. Jawatankuasa memaparkan perkara-perkara yang diamanahkan kepada Jawatankuasa Audit dan juga perkara rutin seperti mengawasi program pemeriksaan dan pematuhan laporan pemeriksaan supaya tidak membebankan Audit Jawatankuasa dengan perkara yang terperinci.


Meneliti pemantauan pengurusan pematuhan Bank terhadap Tatakelakuan organisasi, dan memastikan pihak pengurusan mempunyai sistem semakan yang wajar untuk memastikan penyata, laporan dan maklumat kewangan Bank disebarkan kepada pengawal selia, dan orang awam memenuhi kehendak undang-undang. Lihatlah sebab-sebab mungkir besar dalam pembayaran kepada pendeposit, pemegang debentur, pemegang saham sekiranya tidak membayar dividen yang diisytiharkan dan pemiutang.

Terma rujukan Jawatankuasa Audit Bank adalah seperti berikut: Pengawasan proses pelaporan kewangan Bank dan pendedahan maklumat kewangannya untuk memastikan bahawa penyata kewangan adalah betul, mencukupi dan boleh dipercayai.

Mengkaji dengan pengurusan, prestasi juruaudit dalaman dan kecukupan sistem kawalan dalaman. Mengkaji kecukupan fungsi audit dalaman, jika ada, termasuk struktur jabatan audit dalaman, kakitangan dan kekananan pegawai yang mengetuai jabatan, struktur pelaporan, liputan dan kekerapan audit dalaman.

Bincang dan pastikan dari juruaudit berkanun bebas menyiapkan penyempurnaan audit, bidang keprihatinan, jika ada. Jabatan Audit Dalaman Meluluskan pelantikan, pelantikan semula, penggantian dan penyingkiran juruaudit serentak dan juruaudit dalaman luar dan bayaran dan pampasan lain yang akan dibayar kepada mereka.

khanna forex contact number

Penambahbaikan Proses Menyediakan sistem pelaporan secara tetap dan berasingan kepada Jawatankuasa Audit oleh setiap pihak pengurusan, juruaudit berkanun bebas dan juruaudit dalaman berhubung sebarang penghakiman penting yang dibuat dalam penyediaan penyata kewangan dan pandangan masing-masing tentang kesesuaian pertimbangan tersebut. Setelah selesai audit tahunan dan pelan audit dalaman, mengkaji secara berasingan dengan setiap pihak pengurusan, juruaudit berkanun bebas dan jabatan audit dalaman apa-apa kesulitan yang ketara semasa menjalankan audit, termasuk apa-apa sekatan ke atas skop kerja atau akses kepada yang diperlukan maklumat.

Memantau kawasan kejadian berulang, jika ada dan memastikan tindakan segera diambil untuk mencegah kejadian berulangnya kebocoran pendapatan. Mengkaji laporan audit dalaman dan minit mesyuarat Jawatankuasa Audit anak-anak syarikat. Juruaudit Berkanun Independen Mengesyorkan kepada Lembaga Pengarah perlantikan, pelantikan semula, penggantian dan penyingkiran juruaudit berkanun bebas, memandangkan kebebasan dan keberkesanan dan meluluskan terma pelantikan, yuran dan pampasan lain yang perlu dibayar kepada juruaudit berkanun bebas.

Meluluskan semua bayaran untuk perkhidmatan yang diberikan selain sebagai juruaudit berkanun. Mengkaji dan memantau, dengan pengurusan, kebebasan, prestasi juruaudit berkanun dan keberkesanan proses audit. Berunding secara berkala dengan juruaudit berkanun bebas jika tiada pengurusan mengenai kawalan dalaman dan kepenuhan dan ketepatan penyata kewangan organisasi. Bincang dengan juruaudit berkanun bebas sebelum bermulanya audit jenis dan skop audit.

Semak sebarang ketidakpastian penting di kalangan pengurusan dan juruaudit berkanun yang berkaitan dengan penyediaan penyata kewangan. Tinjau sebarang ketidakpastian yang signifikan antara pihak pengurusan dan jabatan audit dalaman berkaitan dengan pemerhatian yang dibuat dalam laporan audit dalaman. Mengkaji dengan juruaudit berkanun dan pengurusan bebas sejauh mana perubahan atau penambahbaikan dalam amalan kewangan atau perakaunan, seperti diluluskan oleh Jawatankuasa Audit, telah dilaksanakan.

Tinjau penemuan sebarang siasatan dalaman ke perkara yang disyaki penipuan atau ketidakteraturan atau kegagalan sistem kawalan dalaman yang bersifat material dan laporkan perkara itu kepada Lembaga Pengarah. Semak pelantikan, penyingkiran, prestasi dan terma Ketua - Audit Dalaman.

khanna forex contact number

Kelulusan pembayaran kepada juruaudit berkanun untuk sebarang perkhidmatan lain yang diberikan oleh juruaudit berkanun. Mengkaji penyata kewangan tahunan organisasi dan mana-mana laporan atau maklumat kewangan lain yang dikemukakan kepada mana-mana badan kawal selia, atau orang awam, termasuk apa-apa pensijilan, laporan, pendapat, atau semakan yang diberikan oleh juruaudit atau firma akauntan bebas. Mengkaji, dengan pengurusan, penyata kewangan tahunan dan laporan juruaudit di atasnya sebelum dikemukakan kepada lembaga untuk kelulusan, dengan merujuk kepada: Perkara-perkara yang perlu dimasukkan ke dalam Penyata Tanggungjawab Pengarah untuk dimasukkan ke dalam laporan Lembaga dari segi fasal c sub-seksyen 3 seksyen Akta Syarikat, Perubahan, jika ada, dalam dasar dan amalan perakaunan dan alasan untuk penyertaan perakaunan utama yang sama yang melibatkan anggaran berdasarkan pelaksanaan penghakiman oleh pihak pengurusan Pelarasan signifikan yang dibuat dalam penyata kewangan yang timbul daripada audit penemuan Pematuhan dengan garis panduan pengawalseliaan, penyenaraian perjanjian dan keperluan undang-undang lain yang berkaitan dengan penyata kewangan Pendedahan mengenai apa-apa urus niaga pihak berkaitan Kelayakan dalam laporan audit draf Memandangkan andaian pematuhan Pematuhan dengan Piawaian Perakaunan India yang dikeluarkan oleh Institut Akauntan Bertauliah India Mengulas urusniaga Pihak Berkaitan yang signifikan - Bahagian Berkaitan ies mempunyai erti yang sama sebagaimana yang diperuntukkan dalam Klausa 49 VII Perjanjian Penyenaraian.

Pemeriksaan yang dijalankan oleh pengawal selia Baca laporan pemeriksaan audit pasukan pemeriksa Reserve Bank of India atau pengatur lain, meluluskan pelan tindakan untuk tindakan pembetulan yang akan diambil dan memantau pematuhan di sana. Pengurusan Risiko Tinjau kecukupan dasar pengurusan kewangan dan risiko Bank dan laporkan perkara itu kepada Lembaga Pengarah. Mengkaji pendedahan keseluruhan ke Pasaran Modal.


Bincang dengan juruaudit dalaman sebarang penemuan penting dan susulan di sana. Semak sebab-sebab kebocoran pendapatan dan peluluskan pelan tindakan pembetulan dan memantau mereka pada selang masa yang tetap.

Mengkaji laporan dalaman teratur untuk pengurusan yang disediakan oleh jabatan audit dalaman dan respons pengurusan, termasuk yang berkaitan dengan kelemahan kawalan dalaman. Bincangkan dengan juruaudit berkanun bebas isu penting yang dibangkitkan dalam Laporan Audit Borang Panjang dan susulan di sana.